Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die je met ons als leverancier (Sensoo SA) sluit via de internetsite
www.sensoo.com. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen de opname van door u gehanteerde eigen voorwaarden.
door u gebruikte algemene voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor overwegend
doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is elke
rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige
beroeps- of handelsactiviteit uitoefent bij het sluiten van een rechtshandeling.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een contract via het online-winkelmandjessysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.
het afsluiten van een contract via het online winkelmandje onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving worden vermeld.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelmandje:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelmandje” geplaatst. U kunt het “winkelmandje” oproepen via de betreffende knop in het
het “winkelmandje” oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina “Afrekenen” hebt opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, krijgt u uiteindelijk de bestelgegevens als besteloverzicht te zien.
worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Als je een systeem voor onmiddellijke betaling gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, onmiddellijke bankoverschrijving) als betaalmethode, word je
doorgestuurd naar de besteloverzichtpagina in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.
doorgestuurd.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor direct betalen, maakt u de betreffende selectie of voert u daar uw gegevens in.
Ten slotte ontvangt u op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop, de bestelgegevens als een bestelbevestiging.
De bestelgegevens worden weergegeven als een besteloverzicht.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren en te wijzigen (ook
de “terug”-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de desbetreffende knop (“kopen” of soortgelijke aanduiding) verklaart u dat u juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waarbij het contract wordt gesloten.

(4) Uw verzoeken voor het opstellen van een offerte zijn niet bindend voor u. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail).
(bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen (voor zover er geen andere termijn in het betreffende aanbod staat) kunt accepteren.
kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, gebeurt per e-mail, deels automatisch.
gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is,
de ontvangst van de e-mails technisch is verzekerd en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de klant op de hoogte te stellen van eventuele gebreken.
transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u hier niet aan voldoet,
heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).
van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties met ons, evenals de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, rechtspersoon of een rechtspersoon.
geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht.
publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat u een klacht indient.
woonplaats niet bekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke
bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. informatie over de klant

1. identiteit van de verkoper

Sensoo SA
Industriestraat 38
4700 Eupen
België
Telefoon: 0241 95509002

E-mail: info@sensoo.com

 

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), toegankelijk op.
https://ec.europa.eu/odr.

 

2 Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden voor correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen “Afsluiting van het contract” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

 

3. contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens
De contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de
de bestelgegevens wordt de wettelijk vereiste informatie voor op afstand gesloten overeenkomsten en de Algemene handelsvoorwaarden naar u verzonden.
algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u verzonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens in tekstvorm als onderdeel van een bindend aanbod.
Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelmandjessysteem om ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Kwaliteitscriteria van het Koperszegel van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien
op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. wezenlijke kenmerken van de waren of diensten

De wezenlijke kenmerken van de waren en/of diensten zijn in de betreffende aanbieding te vinden.

6. prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijs
Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze moeten worden betaald via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze
knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden apart getoond tijdens het bestelproces en komen extra voor uw rekening
en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is overeengekomen. 6.3. Betaalmethoden

6.3 De voor u beschikbare betalingsmethoden worden onder een betreffende knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.
op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.4 Voor zover bij de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is aangegeven, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.
onmiddellijk opeisbaar.

7 Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en, indien van toepassing, eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde
knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending niet op u overgaat tot het moment van levering.
de tijdens de verzending verkochte goederen pas op u overgaan op het moment dat de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is.
verzekerd of onverzekerd. Dit geldt niet als u zelfstandig gebruik maakt van een transportbedrijf dat niet door de ondernemer is genoemd of van een andere persoon die is aangewezen om het transport uit te voeren.
of een persoon die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling “Garantie” in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend op hun juridische conformiteit gecontroleerd.
voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen.
in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.
laatste update: 27.10.2020

;